top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


 

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για το Σωματείο «ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ

– ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» εφεξής «το Σωματείο».

Το Σωματείο έχει θεσπίσει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τους όρους χρήσης και την πολιτική ιχνηλατών - cookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, με σκοπό να ενημερώσει για το είδος των δεδομένων που συλλέγει μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της, τη συλλογή, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, τα δικαιώματα σας, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με το σωματείο για κάθε ζήτημα που αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε με την μέθοδο opt -in ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

 

Στα προσωπικά δεδομένα συγκαταλέγεται κάθε πληροφορία σε έγχαρτο ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, οι φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που επιτρέπει τη μοναδική σας ταυτοποίηση, όπως αυτές ορίζονται κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του Νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων κα εισηγήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το σωματείο με την επωνυμία «ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ- ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ», το οποίο εδρεύει στα Καλύβια Θορικού Αττικής, στη θέση Άγιος Γεώργιος – Αιματόρριζα.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (D.P.O.):

Το σωματείο έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε, προκειμένου να θέσετε οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ:

Λαμβάνουμε , επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε όταν είστε ωφελούμενος του Σωματείου, είτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, ήτοι:

 

1/ Δεδομένα ταυτότητας, τα οποία μας χορηγείτε κατά την αποστολή σε εμάς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2/ Δεδομένα επικοινωνίας, τα οποία, μας χορηγείτε, κατά την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αφορούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επικοινωνίας γνωστοποιήσετε με το ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

3/ Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα αποτελούν περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας προς εμάς.

4/ Δεδομένα τεχνικά, όπως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (I.P.), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιηγήσεως, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε τον δικτυακό μας τόπο κ.λπ..

5/ Δεδομένα μέσω αρχείων ιχνηλατών- cookies: βλ. Πολιτική Ιχνηλατών- Cookies.


 

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Σε περίπτωση που είστε κάτω των δεκαέξι (16) ετών, μην χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και κυρίως μην παρέχετε σε εμάς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διευθύνσεως, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κ.λπ.). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικο ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι   (16) ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα, εκτός αν έχει δοθεί συγκεκριμένη και γραπτή συγκατάθεση ή έγκρισή από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα.

 

ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το Σωματείο θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας με τη ρητή σας συγκατάθεσή, την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις είτε χρησιμοποιώντας την φόρμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων -η οποία μπορεί να σας δοθεί είτε κατόπιν αιτήματός σας, είτε στα φυσικά μας καταστήματα- είτε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που τυχόν έχετε λάβει.

 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Σωματείο εφαρμόζει τις αρχές επεξεργασίας του Γ.Κ.Π.∆. 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) και προστατεύει και διασφαλίζει τα δικαιώματά σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ) όπως εξειδικεύονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Σωματείο συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν μας τα χορηγείτε όταν: Επικοινωνείτε μαζί μας (μέσω τηλεφώνου, e-mail, φόρμα επικοινωνίας κ.α.).

Επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, μέσω της οποίας συλλέγουμε, με τη ρητή συγκατάθεσή σας πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (το είδος και ο τύπος των πληροφοριών αυτών συγκεκριμενοποιείται στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Ιχνηλατών Cookies).

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Σωματείο θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα και τα διατηρεί μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τον ισχύοντα νόμο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα καταστρέφει.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία ζητούμε πάντα πριν επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας (άρθρο 6 § 1 (α) Γ.Κ.Π.Δ.), καθώς και το έννομο συμφέρον μας για την παρακολούθηση της επικοινωνίας μας με επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, (άρθρο 6 § 1 (στ) Γ.Κ.Π.Δ.).

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο όταν το σωματείο λειτουργεί ως ενδιάμεσος και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να εκπληρώσει αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές).

 

Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας, ο οποίος φέρει

την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 4 περ. 8 και 28 Γ.Κ.Π.Δ και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό του σωματείου και υπό τις εντολές αυτού.

 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών. Το σωματείο δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών είτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα τρίτα μέρη δύνανται να παρέχουν.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας. Διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων (Data Protection Officer) ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε τις κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά εργαλεία. Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς.

 

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική δημοσιεύθηκε στις 01/09/2022 και αναθεωρήθηκε στις 28/12/2022 ενώ υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση χωρίς άλλη ειδοποίηση, βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Συνιστούμε να επισκέπτεσθε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αναθεωρήσεις.

 

Συνεχίζοντας τη χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνετε τη συμφωνία σας με την παρούσα πολιτική και οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις αυτής στο μέλλον.

 

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο της Ιστοσελίδας μας μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, υπερισχύει όμως έναντι των άλλων μεταφρασμένων εκδοχών, σε περίπτωση διάστασης ως προς το περιεχόμενο ή την ερμηνεία ή επί τυχόν διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής της και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής της.

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

210 6475600

contact@dpa.gr

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η χρήση της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας από τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο.

 

  1. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, αν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

  2. Το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, άνευ ειδοποίησης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

  3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προορίζεται για προσωπική χρήση και προσωπική ενημέρωση. Οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.

  4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

  5. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή του σήματος του σωματείου.

  6. Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

  7. Η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, "δεσμών", hyperlinks, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες ή/και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει το σωματείο.

  8. Το σωματείο δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη.

  9. Το σωματείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παρούσα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

  10. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε

«φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ - COOKIES

 

Το σωματείο «ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» δηλώνει ότι για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σας σε αυτόν, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία που ονομάζονται ιχνηλάτες -

«cookies». Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μία ιστοσελίδα μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή, ή την κινητή τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop). Χάρη στα cookies, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειές σας κατά την πλοήγηση.

 

H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής προστασίας δεδομένων και των όρων χρήσεως της ιστοσελίδας και ενιαίο με αυτές σύνολο.

 

Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Αν θέλετε, μπορείτε όμως να τα απενεργοποιήσετε ώστε να μη γίνονται αποδεκτά ή ακόμα να τα διαγράψετε. Ανάλογα με το είδος τους, τα cookies επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.λπ. Άλλα cookies είναι προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

 

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.λπ. Τα cookies εγκαθίστανται από την ιστότοπο/σελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν. Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Μόνιμα cookies είναι όσα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Cookies συνεδρίας ή περιόδου λειτουργίας, είναι όσα διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπος μας θα να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.

 

Τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν cookies στη τερματική σας συσκευή όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη. Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web- sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών. Το σωματείο ουδεμία ευθύνη φέρει για την αντίστοιχη πολιτική τρίτων μερών.

 

Η υποχρεωτική αποδοχή των cookies δεν αποτελεί όρο εισόδου στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε κατά περίπτωση να πλοηγηθείτε ελεύθερα ελέγχοντας και αποδεχόμενοι ή όχι τα cookies, είτε δικά μας, είτε τρίτων μερών, η δε πολιτική χρήσης των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς, χωρίς δική μας -νομική- ευθύνη. Δίπλα στο κουμπί αποδοχής κάθε cookie υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης cookies, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι στην αποδοχή cookies. Η απενεργοποίηση των ιχνηλατών γίνεται το ίδιο εύκολα με την αποδοχή τους.

 

Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 Ν 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ ΕΚ ePrivacy). Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο «cookie» μόνο αν εσείς ως ο χρήστης δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη ρητή συγκατάθεσή σας (κατά τους όρους του Γ.Κ.Π.Δ. 2016/679) και με τις οδηγίες της Α.Π.Δ.Π.Χ., μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται η παρούσα αναλυτική ενημέρωση.

 

Οι ιχνηλάτες – cookies του παρόντος ιστοτόπου είναι οι εξής: 

Cookie Name

Purpose

Duration

Cookie Type

XSRF-TOKEN

Used for security reasons

Session

Essential

hs

Used for security reasons

Session

Essential

svSession

Used in connection with user login

12 months

Essential

SSR-caching

Used to indicate the system from which the site was rendered

1 minute

Essential

_wixCIDX

Used for system monitoring/debugging

3 months

Essential

_wix_browser_sess

Used for system monitoring/debugging

session

Essential

consent-policy

Used for cookie banner parameters

12 months

Essential

smSession

Used to identify logged in site members

Session

Essential

TS*

Used for security and anti-fraud reasons

Session

Essential

bSession

Used for system effectiveness measurement

30 minutes

Essential

fedops.logger.X

Used for stability/effectiveness measurement

12 months

Essential

wixLanguage

Used on multilingual websites to save user language preference

12 months

Functional
 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες (εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του):

 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 Firefox:http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info- websitesstored

Chrome: http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone: http://support.apple.com/kb/HT1677

 

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, καθώς επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου).

 

Η πολιτική αυτή αναθεωρείται τακτικά ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες των εποπτικών αρχών και τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις χωρίς άλλη ειδοποίηση, βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  Συνιστούμε να επισκέπτεσθε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αναθεωρήσεις.

Συνεχίζοντας τη χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνετε τη συμφωνία σας με την παρούσα πολιτική και οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις αυτής στο μέλλον.

Τελευταία Αναθεώρηση: 28/12/2022

Who Are We
bottom of page